Privacy verklaring

Privacy regels

Uw dossier bevat persoonsgegevens, diagnostiekresultaten en een verslag van het verloop van uw behandeling. De gegevens in uw dossier zijn nodig om de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Gegevens uit uw dossier mogen alleen aan derden, zoals een arts of een andere therapeut, worden verstrekt na uw schriftelijke toestemming. Aan het begin van de behandeling zal ik u vragen of u toestemming geeft voor het sturen van een rapportage naar uw huisarts.

De informatie die u mij geeft, valt onder het beroepsgeheim van een psycholoog en onder wetgeving die toeziet op bescherming van persoonsgegevens. De Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) is een Europese privacywet, die in mei 2018 in werking is getreden. Ik verklaar mij als psycholoog / psychotherapeut aan de onderstaande privacy verklaring te houden:

PRIVACY VERKLARING

‘Psychotherapiepraktijk Schalkwijk’, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 034348484, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacy verklaring legt uit hoe Frans Schalkwijk met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Toepassing
  Deze privacy verklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Frans Schalkwijk persoonsgegevens verwerkt:
  a. (potentiële) patiënten;
  b. bezoekers aan de praktijk van Frans Schalkwijk;
  c. deelnemers aan bijeenkomsten van Frans Schalkwijk;
 2. Verwerking van persoonsgegevens
  Frans Schalkwijk verwerkt persoonsgegevens die:
  a. Een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens.
  b. Met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.
 3. Doeleinden verwerking
  Frans Schalkwijk verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
  b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.
 4. Rechtsgrond
  Frans Schalkwijk verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
  a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
  b. uitvoering van – of met het oog op – het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden zoals de zorgverzekeringsmaatschappij;
  c. een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
  d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 5. Verwerkers
  Frans Schalkwijk kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Frans Schalkwijk persoonsgegevens verwerken. Frans Schalkwijk sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Avg daaraan stelt.
 6. Persoonsgegevens delen met derden
  Frans Schalkwijk deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Frans Schalkwijk deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.
 7. Doorgifte buiten de EER
  Frans Schalkwijk geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Frans Schalkwijk ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Avg.
 8. Bewaren van gegevens
  Frans Schalkwijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Frans Schalkwijk hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
  a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
  b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 9. Wijzigingen privacystatement
  Frans Schalkwijk kan deze privacy verklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacy verklaring wordt op de website van Frans Schalkwijk gepubliceerd. Het is verstandig deze privacy verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.
 10. Rechten, vragen en klachten
  U hebt het recht Frans Schalkwijk te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Frans Schalkwijk door een e-mailbericht te sturen f.schalkwijk@gmail.com. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Frans Schalkwijk persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Frans Schalkwijk via f.schalkwijk@gmail.com. Een klacht tracht hij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).