Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie
 1. Gegevens ggz-aanbieder
  Naam regiebehandelaar: F. Schalkwijk
  BIG-registraties: Psychotherapeut, GZ-psycholoog
  Overige kwalificaties: Gerechtelijk deskundige NRGD
  Basisopleiding: Klinische psychologie
  AGB-code persoonlijk: 94003719

  Praktijk 1 informatie
  Naam praktijk: Psychotherapiepraktijk Schalkwijk
  E-mailadres: f.schalkwijk@gmail.com
  KvK nummer: 34348484
  Website: www.fransschalkwijk.nl
  AGB-code praktijk: 94003231

 2. Werkzaam in
  Gespecialiseerde-ggz

 3. Aandachtsgebieden
  Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
  – Angst, depressie, aanpassingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, te behandelen met individuele therapie.

 4. Samenstelling van de praktijk
  Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIG registraties van regiebehandelaren):

  Medewerker 1
  Naam: F. Schalkwijk
  BIG-registratienummer: 08905901316

 5. Professioneel netwerk
  5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
  • Huisartsenpraktijk(en)
  • Collegapsychologen en -psychotherapeuten
  • Ggz-instellingen

  5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s):
  • E. Teeuwen
  • M. Hamburger
  • C. Pannevis

  5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
  Op- en afschaling, diagnose, consultatie

  5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
  huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

  Gedurende de hele week telefonisch bij mij, bij crises bij de crisisdienst van Amsterdam. Deze gegevens staan vermeld op de website.

  5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
  Nee, omdat: Het is in dertig jaar praktijkvoering nog niet voorgekomen.
 1. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
  Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
  Ja: Menzis

  Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.fransschalkwijk.nl

 2. Behandeltarieven:
  ▸ Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
  ▸Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
  ▸Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
  ▸Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk. De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden: www.fransschalkwijk.nl

 3. Kwaliteitswaarborg
  Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging (aanvinken wat van toepassing is):

  ☑ Intervisie
  ☑ Visitatie
  ☑ Bij- en nascholing
  ☑ De beroepscode van mijn beroepsvereniging
  ☑ Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

 4. Klachten- en geschillenregeling
  9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
  • NPaV, LVVP
  • www.fransschalkwijk.nl

  9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij:
  • LVVP
  • www.fransschalkwijk.nl

 5. Regeling bij vakantie en calamiteiten
  10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:
  Mevr. drs. M. de Jong

  10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
  Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
 1. Wachttijd voor intake en behandeling
  Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose. Link naar wachttijden voor intake en behandeling:

  www.fransschalkwijk.nl

 2. Aanmelding en intake
  12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
  telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

  De praktijk is een eenmanspraktijk en de praktijkhouder doet alle stappen van de aanmeldprocedure.

  12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
  Ja

 3. Diagnostiek
  13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door:
  Naam: F Schalkwijk
  Generalistische basis ggz: Geen
  Gespecialiseerde ggz: 9402 – Psychotherapeut
  13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
  Neen

 4. Behandeling
  14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door:
  Naam: F Schalkwijk
  Generalistische basis ggz: Geen
  Gespecialiseerde ggz: 9402 Psychotherapeut

  14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is:
  Naam: F Schalkwijk
  Generalistische basis ggz: Geen
  Gespecialiseerde ggz: 9402 Psychotherapeut

  14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
  behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

  Ja

  14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
  Ja

  14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
  Alles wordt in openheid met pt besproken en pt krijgt te horen en/of te zien wat ik over hem/haar communiceer.

  14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
  voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

  Tijdens de lopende behandeling wordt het verloop van de behandeling regelmatig geëvalueerd door er expliciet bij stil te staan. Tevens wordt er gebruik gemaakt van een ROM-meting bij begin en einde van de therapie, en bij het afsluiten van de DBC wegens administratieve redenen.

  14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
  Link naar overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

  14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
  Regelmatig tijdens de behandeling. Minimaal een maal per jaar ROM-meting.

  14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
  Niet
 1. Afsluiting/nazorg
  15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
  Ja

  15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
  Ja

  15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
  Ja

 2. Omgang met patientgegevens
  16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
  behandeling betrokken professionals:

  Ja

  16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
  Ja

  16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
  Ja
III. Ondertekening

Naam: F. Schalkwijk

Plaats: Amsterdam

Datum: 28-02-2017

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja