Klachten

Klachten over de bejegening

Klachten over de bejegening door mij of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met mij zelf bespreken. Op de websites van de NPaV en de LVVP is helder omschreven waar de grenzen van de professionele verantwoordelijkheid liggen. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met mij op te lossen, of als voor u de drempel te hoog is om uw onvrede aan te kaarten, dan kunt u gebruikmaken van de meerdere mogelijkheden:

Bemiddeling

U kunt uw klacht of onvrede voorleggen aan de klachtencommissie van de NPaV (mijn specialistische vereniging), die met u mee wil denken over uw klacht en deze dan ook met mij bespreekt. Een andere vorm van mogelijke bemiddeling is dat u de LVVP (mijn beroepsvereniging) vraagt een LVVP-bemiddelaar in te zetten om een gesprek met mij te begeleiden. Het LVVP- bureau kan u in contact brengen met een bemiddelaar in uw regio.

Klachtencommissies NPaV en LVVP

Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt of is de klacht zo ernstig dat sancties tegen mij als behandelaar in het verschiet liggen, dan zal de klachtencommissie van de NPaV u voorstellen een officiële klachtprocedure te starten. Als het bemiddelingstraject bij de LVVP hebt aangevraagd, kunt u de klachtcommissie van de LVVP aanschrijven. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector – getoetst aan de Beroepscode voor Psychologen of de Beroepscode voor Psychotherapeuten. De klachtencommissies van NPaV en LVVP doet slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kunnen geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen die ingrijpen in de inschrijving in het BIG-register. Daarvoor dient u het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen.

Mailadres klachtencommissie NPaV: NPaV.nl

Mailadres klachtencommissie LVVP:  LVVP@klachtencompany.nl