Klachten

Klachten over de bejegening

Klachten over de bejegening door mij of over de behandeling kunt u in eerste instantie het beste met mij zelf bespreken. Op deze website staat het kwaliteitsstatuut, waarin ik aangeef hoe ik werk en waar u mij dus op kunt aanspreken. Ook op de websites van de NPaV en de LVVP is helder omschreven waar de grenzen van de professionele verantwoordelijkheid liggen. Mogelijk gaat het om  een misverstand dat in een gesprek met mij opgelost kan worden. Wanneer het niet lukt om het probleem samen  met mij (of: in onderling overleg) op te lossen, of als voor u de drempel te hoog is om uw onvrede bij mij aan te kaarten, dan kunt u gebruikmaken van meerdere mogelijkheden: 

Bemiddeling via de NPaV: U kunt uw klacht of onvrede voorleggen aan de klachtencommissie van de NPaV (mijn specialistische vereniging), die met u mee wil denken over uw klacht en deze vervolgens met mij bespreekt.

Bemiddeling via de LVVP: Een andere vorm van bemiddeling is dat u de LVVP (mijn beroepsvereniging) vraagt een LVVP-bemiddelaar in te zetten om een gesprek met mij te begeleiden. Het LVVP-bureau kan u in contact brengen met een bemiddelaar in uw regio. 

Klachtencommissies NPaV en LVVP 

Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt of is de klacht zo ernstig dat sancties tegen mij als behandelaar in het verschiet liggen, dan zal de klachtencommissie van de NPaV u voorstellen een officiële klachtprocedure te starten. Als u het bemiddelingstraject bij de LVVP hebt aangevraagd, kunt u de klachtcommissie van de LVVP aanschrijven. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector – getoetst aan de Beroepscode voor Psychologen of de Beroepscode voor Psychotherapeuten. De klachtencommissies van NPaV en LVVP doen slechts uitspraken en aanbevelingen, maar kunnen geen tuchtrechtelijke maatregelen nemen die ingrijpen in de inschrijving in het BIG-register. Daarvoor dient u het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg te benaderen.